82,5% от учениците в общообразователните училища в област Кюстендил учат чужд език

Първо Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“
Първо Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ / Първо ОУ
Учебни занятия през учебната 2017/2018 година са водени в 30 общообразователни училища в Кюстендилска област, от които 2 начални, 19 основни, 3 гимназии и 6 средни училища (СУ). От края на 2015 г. в област Кюстендил няма специални училища.

Общообразователните училища са с дневна форма на обучение, като в едно от тях има и вечерна форма. Няма училища със задочна форма на обучение.

През учебната 2017/2018 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 8,9 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 478 ученици.

През учебната 2016/2017 година в област Кюстендил 158 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 153 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали поради заминаване в чужбина, следван от напусналите по семейни причини, и на напусналите поради преместване (без потвърждение).
 
През 2017 г. основно образование в общообразователните училища в областта са завършили 1,7 хил., а средно образование - 373 ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 82,5%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 93,3%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища в област Кюстендил през учебната 2017/2018 година са 740. От тях 96,2% са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър”. Относителният дял на преподавателите на възраст (в навършени години) от 40 до 59 г. е 75,9%.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 86,9% от общия брой на учителите в областта.

В една паралелка в общообразователните училища има средно по 22 ученици.
НСИ