10,40 лв. на месец за здравна вноска, ако се самоосигурявате
10,40 лв. на месец за здравна вноска, ако се самоосигурявате / netinfo

Безработните, които не получават обезщетение за безработица, социално слабите, неполучаващи социални помощи и неосигурените на друго основание трябва да внасят месечно не по-малко от 10,40 лв. за задължително здравно осигуряване. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2009 г., от 1 януари 2009 г. е определен нов размер на минималния осигурителен доход – 260 лв. (при 240 лв. през 2008 г.). Здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху минимум 130 лв. или половината от 260 лв. 

Лицата трябва да знаят, че при попълване на преводните нареждания за внасяне на здравно осигурителни вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (в случая за „Вноски за лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗС” – код 560405), като задължително се посочва периода, за който се отнася вноската и ЕГН.

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, информира Лилия Иванова от ТД на НАП – Кюстендил.