Община Димитровград търси изпълнител за водопровода до Меричлери
Община Димитровград търси изпълнител за водопровода до Меричлери / Darik News, архив

Обществена поръчка за изграждане на външен главен водопровод от съществуващата водопроводна мрежа на кв. Черноконево до черпателния резервоар на ПС "Меричлери" обяви днес община Димитровград. 1 257 245.2 лв. без ДДС е посочената прогнозна стойност. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да представи гаранция за участие в размер на 12 000 лв. В случай на избор за изпълнител, той следва да представи преди подписване на договора гаранция за изпълнението му, в размер на 2 процента от стойността на договора без ДДС. Преди да е изпълнено това условие, няма да бъде сключен договорът за възлагане, е записано в обявлението на обществената поръчка. Срокът за изпълнение е 8 месеца.

Гаранцията за изпълнение на договора е със срок на валидност най-малко 30  дни след на издаване на констативен акт за установяване годността на строежа Образец 15 и Протокол за 72- часова проба Образец 17, когато е приложимо.

Източник на финансиране е бюджета на община Димитровград, като средствата са осигурени съгласно Решение № 1 от 11.02.2013 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. В 15-дневен срок от подписване на протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа общината ще преведе на изпълнителя авансово 30 на сто от цената за изпълнение на договора, с включен ДДС. Междинни плащания ще се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като общият размер на тези плащания е до 60 % от стойността на договора. Разплащането ще става по банков път в срок до 30 дни от датата на представяне на документите, съгласно договора. Окончателното плащане ще е 30-дневен срок от датата на одобрение от Възложителя на протокола за приемане на СМР и издаване на фактура от изпълнителя, е записано в обявлението. Критериите за оценка на офертите са икономически най-изгодната при няколко показателя: срок за реакция при отстраняване на дефекти, срок за изпълнение, техническо предложение включително технологична последователност на строителните процеси и управление на риска и ценово предложение.

 

Срокът за получаване на документация за участие е до 17 ч. на 2 септември, като цената й е 20 лв. До 17 ч. на 9 септември е срокът за подаване на офертите.