„Неохим” разпредели дивиденти за 2011 година
„Неохим” разпредели дивиденти за 2011 година / DarikNews

 

Общото събрание на акционерите на „Неохим“АД преизбра Съвета на директорите. То бе открито от главния изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров, който обяви и резултатите от регистрацията- от 2 654 358 акции на регистрирания капитал, присъстваха собствениците или техни пълномощници на 1 932 666 акции, което е 72, 811 на сто от капитала на дружеството. 12 бяха точките в дневния ред на събранието, председателствано от Димчо Георгиев.

Част от печалбата в размер на 796 307,40 лв. да бъде разпределена между акционерите, според участието им в дружеството, като дивидент в размер на 0,30 лв. преди облагането с данък за всяка притежавана акция, пеши общото събрание. Изплащането на дивидентите ще започне от 10 септември 2012 г., чрез Централния депозитар и чрез клоновете на ЦКБ, съгласно нормативната уредба, като разходите са за сметка на „Неохим”АД.

Останалата част от печалбата до 19 644 хил. лева да бъде отнесена във фонд „Допълнителни резерви”, реши още събранието на акционерите. То освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2011-та. Акционерите гласуваха и за нов Съвет на директорите с 3-годишен мандат, както и възнаграждението на членовете му, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията за управление- три брутни месечни възнаграждения. Новият директорски борд е в 9-членен състав, като всички са били и в досегашния. На първото си заседание съветът избра за свой председател  Димчо Георгиев, а за негов заместник – Мохамад Карабибар. Главен изпълнителен директор остава Димитър Димитров  и за изпълнителни директори бяха избрани  Васил Грънчаров и Тошо Димов .

Приети бяха докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2011 г., докладът на регистрираните одитори, годишният финансов отчет, годишният консолидиран доклад, доклад на директора за връзки с инвеститорите, както и докладът на одитния комитет за дейността му през 2011 г.