Община Димитровград с безплатен телефон за справки в избирателните списъци
Община Димитровград с безплатен телефон за справки в избирателните списъци / DarikNews.bg, Архив
Традиционния конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград обявява администрацията й. Предвидените през 2017 г. за тази цел средства са в размер на 5 000 лв., колкото бяха и през 2016 г. Новият момент е, че на 22 декември 2016 г. местният парламент прие Наредба за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването. На практика това е първият конкурс по новите правила, разписани в наредбата.

Финансовата подкрепа за издаване на нови книги е в 3 области: художествена литература, която включва стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца; литературознание – литературна история, монография, литературна критика и история, културология, краезнание – историческо изследване, краеведско изследване с приоритет изследвания но димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.

Право да кандидатстват имат физически лица, както и читалища и юридически лица с нестопанска цел.
Те трябва да отговарят на следните условия: за физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград, за читалищата и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на общината. За всички важат изискванията да не са подпомагани от община Димитровград последните две години, да нямат договорена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват, да не представят повече от един проект и за преиздаване на вече издадени творби.
От община Димитровград уточняват, че не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.
 
Кандидатите следва да подават документи в общинската администрация, като предложенията трябва да съдържат: ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител; кратка анотация на произведението; творческа биография на автора; нотариално заверено пълномощно  в случай, че не той депозира предложението; декларация, че проектът не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години; бюджет на проекта- оферта от издателство, която съдържа техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата и очакваната от община Димитровград финансова подкрепа.
Крайният срок за подаване на документите е 20 март 2017 г.