/ netinfo
Кметът Добри Беливанов издаде заповед с предложение за изменение на предназначението на терен  от „за жилищни нужди“ в „за озеленяване и детска площадка“.
 

Недоволстват от застрояването на частен имот в Хасково

Кметът Добри Беливанов издаде заповед № 195 с дата 11 февруари .2019 година с предложение за изменение на предназначението на терен  от за „ жилищни нужди“ в „за озеленяване и детска площадка“.  Това е общинския терен  на ул. “Св.св. Кирил и Методий“ , останал след възстановяване на собствеността от Съда на собствениците.
 

В заповедта се казва „Община Хасково е собственик на УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Хасково за който има съставен Акт за частна общинска собственост, вписан в службата по вписвания  при АВ под № 1642 от 09.05.2002г. От страна на общината е възникнала инициатива за изграждане на парк с детска площадка в имота.
 
Община Хасково е единствено заинтересувано лице по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и изменението на плана за регулация и застрояване е допустимо при условията на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.
 
Съгласно действащия план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 956/2001г. предназначението на УПИ VIII е за жилищно строителство, като за УПИ VIII заедно със съседния УПИ I е предвидено свързано застрояване. За строителство на жилищната сграда в УПИ I е издадено Разрешение за строеж №273/27.09.2018г.
 
Служебно е изготвена скица с предложение за изменението на плана за регулация и застрояване по чл.135 ал.2 от ЗУТ. Изменението предвижда промяна предназначението на УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Хасково от „за жилищни нужди“ в „за озеленяване и детска площадка“. Предвид новото предназначение на имота, съгласно изискванията на чл. 62, ал.7 от ЗУТ, с изменението на плана за застрояване следва да отпадне застрояването на всякакъв вид сгради. С отпадане на застрояването калкана на бъдещата сграда в УПИ I няма да се покрие, което е нарушение на чл.21, ал. 2 от ЗУТ. За да не бъде допуснато това нарушение в скицата по чл.135 ал.2 от ЗУТ е предложено да се измени плана за улична регулация, като е предвидена алея в зелената площ по границата с УПИ I.
 
На основание чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ Главният архитект изразява СТАНОВИЩЕ, че изработването на проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Хасково на основание чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ е допустимо и законосъобразно.
На основание чл.135, ал.5, във вр с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ РАЗРЕШАВАМ:
 
Да се изработи служебно проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Хасково.
 
С изменение на плана за регулация се променя предназначението на УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Хасково от „за жилищни нужди“ в „за озеленяване и детска площадка“. Изменя се плана за улична регулация, като се проектира алея в зелената площ по границата с УПИ I, кв.8 по плана на Хасково.
 
Предвид новото предназначение на имота, съгласно изискванията на чл. 62, ал.7 от ЗУТ, с изменението на плана за застрояване да отпадне застрояването в УПИ VIII, кв. 8 по плана на гр. Хасково.
 
За УПИ VIII и алеята се създава нова устройствена зона „Оз“ .


Съгласно чл.135, ал.6 спирам действията по одобрения план в границите на изменението. Срок за изработване на проекта – 90 дни.Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. „
 
След изготвянето на Проекта за изменение на плана за регулация и застрояване, той ще бъде разгледан на Експертен съвет по усторйство на територията/ ЕСУТ/, след това следва обявление към всички заинтересовани лица / които в случая са преки съседи на имота/, те могат да възразят в14 дневен срок, и кмета на общината издава заповед , в която се одобрява изменение на Плана за регулация и застрояване  на този имот,  след изтичане на 14 дневен срок за обжалване заповедта влиза в сила.

Тогава кмета ще внесе в Общинския съвет предолжение за промяната на собствеността на терена от „частна общинска“ в „публична общинска“.