Временна организация на движение по ул. Градище - от ул. Хан Крум до ул. Ив. Димов
Временна организация на движение по ул. Градище - от ул. Хан Крум до ул. Ив. Димов / waterprojectgabrovo.eu

Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 2 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”, е въведена временна организация на движение по ул.“Градище“, в участъка от ул. „Хан Крум“ до ул. „Ив. Димов“, за периода 26.09.2013 г. – 29.09.2013 г. Пътното движение е регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Временна организация на движение по ул. Градище - от ул. "Хан Крум" до ул. "Ив. Димов"
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.