Плавна интеграция на децата от центровете за настаняване от семеен тип
Плавна интеграция на децата от центровете за настаняване от семеен тип / Община Габрово

Започва постепенен процес на интеграция на децата и младежите с увреждания от двете новоразкрити социални услуги - Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в гр. Габрово. До този момент те са живели в изолирана среда, далеч от големи населени места и целта на персонала на двата ЦНСТ и Община Габрово е да се стимулира техния активен социален живот, а не да растат между четири стени. Осигурен им е достъп до социални услуги в общността. По-големите деца наесен ще посещават ПУ „Николай Палаузов”, а по-малките посещават групи в ЦДГ „Младост” и ОДЗ „Първи юни”. През летния сезон, при хубаво време, се организират излети и разходки на децата в града и покрайнините му. Дете от ЦНСТ – кв. Борово е картотекирано като читател в Детския отдел на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“.

Забелязва се и подкрепа от страна на обществото в полза на децата и младежите в неравностойно положение. Габровци доброволно даряват на потребителите дрехи, играчки и вещи от първа необходимост.

Припомняме, че на първи април тази година бяха разкрити две нови социални услуги в община Габрово – Център за настаняване от семеен тип, в рамкте на Проект BG051PO001-5.2.12-0014-C0001 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово”.

Двата центъра се намират в габровските квартали Трендафил 1 и Борово. Там се предоставя 24-часова висококачествена грижа за деца и младежи с увреждания, ориентирана към индивидуалните грижи на всяко дете, в среда, близка до семейната. Всеки център е с капацитет 12+2 /двете допълнителни места са в случай на необходимост от спешно настаняване на дете в риск от общността/ и до този момент в двата центъра са настанени 19 потребителя.