Областна служба Земеделие и гори
Областна служба Земеделие и гори / Габрово
На 08.11.2018 г. – четвъртък, от 14:00 часа в сградата на НТС – Залата на Търговско-промишлената палата, ул. „Брянска“ № 30, гр. Габрово ще се проведе среща със земеделски стопани и заинтересовани лица от област Габрово. Поканени са да вземат участие  и експерти от Националната служба за съвети в земеделието и Министерство на земеделието храните и горите. Темите, които ще бъдат коментирани са:

1. „Поземлени отношения и управление на земи от държавния поземлен фонд  (ДПФ)“:  сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади;
отдаване под наем чрез търг на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 47в от Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

2. „Условия и ред за признаване на организации на производителите“.

3. 
„Предстоящ прием на заявления и Кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-20 г. (ПРСР)“ .

4. 
„Регистрация и пререгистрация на земеделска и горска техника, извършване на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника“ – срокове за регистрация, пререгистрация, и извършване на годишни технически прегледи, необходими документи и др.