Община Габрово с проект за два центъра за възрастни и хора с увреждания
Община Габрово с проект за два центъра за възрастни и хора с увреждания / Община Габрово

Община Габрово подаде за оценка проект, свързан с изграждане на два центъра за социални услуги от резидентен тип за възрастни и хора с увреждания. Стойността на проектното предложение е 1 095 000 лв. 

Предвидено е да бъдат създадени център за лица с различни форми на деменция и център за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които сега се намират в специализирани или социални институции, както и такива от общността или включени в списъци на чакащи да получат социална услуга.

Изграждането на новата инфраструктура е съобразено с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (2018 – 2021 г.). Мярката е включена и в приетия от местния парламент План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2019 г.

Предвижда се центровете да бъдат разположени в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“.

За целта ще бъдат ремонтирани и обзаведени четири етажа от неизползваем корпус. Планирано е облагородяване на дворното пространство и доставка на специализирано оборудване.

Изпълнението на проекта ще продължи работата по деинституционализация чрез осигуряване на резидентни социални услуги за възрастни и хора с увреждания и ще подобри готовността за социалното им включване в общността.

За издръжката на услугите и назначаване на персонала общините ще могат да кандидатстват с проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, а впоследствие ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности.