Обществен съвет за интеграция на малцинствата
Обществен съвет за интеграция на малцинствата / Община Дряново

Общественият съвет за интеграция на малцинствата беше на работно посещение в Казанлък, съгласно заложените дейности в Общинския план за  интегриране на ромите в Община Дряново за 2017 г.

Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.

Целта на квалификационния обмен е да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

Темите в обмена бяха съсредоточени върху добрите практики по въпросите на интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града домакин.

В тази връзка бяха посетени ДГ № 15 „Звънче“ с филиал ж.к. „Изток“ , ОУ „Чудомир“ и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“.

Особено добро впечатление направи дейността на Професионалната гимназия и организацията на учебния процес в училището. Бяха представени успешни практики за работата в условията на делегираните бюджети, работа по проекти и новите придобивки, които превръщат училището сред най-модерните, отговарящи на съвременните изисквания учебни заведения.

Представени бяха също и добри практики по обхващане на децата и учениците от ромски произход в предучилищна и училищна възраст.

Споделеният положителен опит ще допринесе за преодоляване на различията и предразсъдъците, подобряване работата за осигуряване на пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в училище, както и до разширяване на компетентността на членовете на Обществения съвет за интеграция на малцинствата.