Кметът на  Севлиево свиква Общи събрания по Закона за етажната собственост
Кметът на Севлиево свиква Общи събрания по Закона за етажната собственост / Дарик Габрово

Община Севлиево започва организирането и провеждането на събрания за избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост.Изискването е заложено в Закона за етажната собственост.Според него Общото събрание се свиква по инициатива на всеки собственик, а когато такава липсва - по покана на кмета на Общината чрез излагане на покана на видно и общодостъпно място на входа на сградата.

Общото събрание определя формата на управление - Общо събрание или Сдружение на собствениците, приема правилник за вътрешния ред, избира управител или управителен съвет, контрольор или контролен съвет и касиер. Ако събранието не може да се проведе се отлага с един час. При липса на представени по -малко от 33 на сто от собствениците се отлага с още един час. Ако не присъстват необходимия брой собственици, събранието се провежда на следващия ден при обявения дневен ред и се смята за законно независимо от броя на присъстващите.492 сгради в режим на етажна собственост са организирали събрания и са избрали управителни органи в законовия срок.238 такива трябва да свика общинската администрация.