Кметът на Севлиево свиква Общи събрания по Закона за етажната собственост

Кметът на  Севлиево свиква Общи събрания по Закона за етажната собственост
Кметът на Севлиево свиква Общи събрания по Закона за етажната собственост / Дарик Габрово

Община Севлиево започва организирането и провеждането на събрания за избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост.Изискването е заложено в Закона за етажната собственост.Според него Общото събрание се свиква по инициатива на всеки собственик, а когато такава липсва - по покана на кмета на Общината чрез излагане на покана на видно и общодостъпно място на входа на сградата.

Общото събрание определя формата на управление - Общо събрание или Сдружение на собствениците, приема правилник за вътрешния ред, избира управител или управителен съвет, контрольор или контролен съвет и касиер. Ако събранието не може да се проведе се отлага с един час. При липса на представени по -малко от 33 на сто от собствениците се отлага с още един час. Ако не присъстват необходимия брой собственици, събранието се провежда на следващия ден при обявения дневен ред и се смята за законно независимо от броя на присъстващите.492 сгради в режим на етажна собственост са организирали събрания и са избрали управителни органи в законовия срок.238 такива трябва да свика общинската администрация.