Областна служба Земеделие и гори
Областна служба Земеделие и гори / Габрово
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯ И ПЧЕЛАРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО
Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово организират информационна среща със земеделски стопани, произвеждащи растениевъдна продукция, и пчеларите от областта, за разясняване на основните моменти, разписани в Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Срещата ще се преведе на 09.04.2019 г. – вторник, от 14:00 часа в сградата на НТС – Залата на Търговско-промишлената палата, ул. „Брянска“ № 30, гр. Габрово.