Данъчни облекчения за младите семейства
Данъчни облекчения за младите семейства / Дарик габрово, архив

 

Младите семейства ще могат да ползват данъчно облекчение, съобщават от офиса на НАП в Габрово. Необходимо е обаче те да отговарят на определени условия. Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански  брак  и той не е прекратяван към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение. Кредитът се намалява от сбора от всички доходи на физическото лице, а не от дължимият данък . Поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит. Ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита, както и лицето  да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2010 г.

От офиса на НАП в Габрово, информират още, че облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Освен това, то може да се ползва с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 30 април 2011 г. Към декларацията задължително трябва да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Декларацията може да се подаде освен лично в офиса на НАП в Габрово, така и по електронен път, ако подателят има електронен подпис.

Възстановяването на надвнесени суми се извършва в  30-дневен срок от подаването на декларацията. За целта при подаването на декларацията, подателят трябва да се увери, че е вписал коректно номера на банковата си сметка, по която бъдат преведени парите. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите в офиса на НАП - Габрово приемат годишната данъчна декларации за доходите на физическото лице, подадена в срок не по-късно от 30 април. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат на това, че младото семейство ползващо облекчението има надвнесен данък върху доходите, той ще бъде възстановен. НАП изготвят официален писмен документ - акт за прихващане или възстановяване, съобщават още от офиса на приходната агенция в Габрово.