/ netinfo
От 1 януари 2019 г. в общинските детски градини в Добрич да се въведе система на делегирани бюджети, предлага администрацията. Решението ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 27 ноември.

Делегираният бюджет е система на финансово-управленски отношения, която се характеризира с прозрачно и обективно разпределение на финансовите ресурси, собствен бюджет и правомощия за управлението му и  предоставяне на възможност за реализиране на собствени приходи, посочват от общината.

Въвеждането на системата на делегирани бюджети в детските градини цели ефективно използване на местните ресурси, децентрализация на бюджетните институции, прозрачност и справедливост при разпределянето на средствата между детските градини и по-добро качество на услугите.

Предлагат делегирани бюджети за детските градини в Шумен

С въвеждането на системата директорите на детските градини ще получат правото да разпределят и управляват бюджета на детското заведение.

След преминаване на делегиран бюджет, на всяка детска градина ще бъде определян собствен бюджет по формули, формиран от единните разходни стандарти за държавна дейност и годишна издръжка на дете за местна дейност, на база брой деца.

Анализът на данните от отчетите за 2017 година показва, че годишният среден разход на едно дете от 2 до 4-годишна възраст е в рамките на 791 лева.

С решението на ОбС ще се определи годишна издръжка на едно дете до 4 години от 791 лв., а за едно дете на 5 или 6 години - 361 лв.   

Подготовката за въвеждане на делегирани бюджети в детските градини започна още през 2016 г. с поетапна оптимизация на персонала - намаляване на числеността общо с 26 щатни бройки, както и с преобразуването чрез сливане на шест детски градини в три, добавят от общината.

С въвеждането на делегираните бюджети детските градини ще могат да реализират собствени приходи.