Въпросът на Дарик: Как виждате бъдещото развитие на Читалище „Й.Йовков“?
Въпросът на Дарик: Как виждате бъдещото развитие на Читалище „Й.Йовков“? / Дарик Добрич

Народно читалище „Йордан Йовков" кандидатства пред Община Добрич за предоставяне на временна възстановима финансова помощ в размер на 46 837 лева. Парите са за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата".
Предстои това искане да бъде разгледано от Общинския съвет на Добрич на сесията на 23 февруари. От общината отбелязват, че средствата ще се отразят по параграф „Предоставена временна финансова помощ" и не е нужно да са заложени в бюджета, тъй като ще бъдат възстановени в кратък срок - не по-късно от 30 септември 2016 г. Становището на финансовия зам.-кмет е положително по искането, както и на Постоянната комисия „Наука и образование", които единодушно са подкрепили докладната на заседанието си вчера.

Утре ще разговаряме в предаването с читалищния председател за ефекта от санирането и за бъдещото развитие - с каква дейност ще е изпълнена културната институция след обновяването. Преди дни настоятелството избра отново Юлия Стаматова за председател.

Търсим и вашето мнение: КАК ВИЖДАТЕ БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „Й.ЙОВКОВ"? ПОЛЗВАТЕ ЛИ ШКОЛИТЕ И КЛУБОВЕТЕ? КАКВО БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО? - споделете го в коментарите под публикацията, в профила ни във Фейсбук „Дарик Добрич" или в предаването - на ефирния телефон 058/60 24 24.

Припомняме, че през 2013 г. Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." кандидатства за финансиране по Национална схема за зелени инвестиции към Национален доверителен екофонд. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на сградата: топлинно изолиране, енергоспестяващо осветление, подмяна на отопление. Проектът е преминал успешно проверката за съответствие с обявените приоритети на Националната схема за зелени инвестиции и е одобрен през октомври 2013 г. Финансовата му стойност е 1 334 400 лева с ДДС, като има и 200 160 лева участие на Читалишето. За невъзстановими са обявени разходите за инвестиционно проектиране по Закона за устройство на територията и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност. За осигуряване на тези средства Читалището кандидатства за кредит в размер на 273 438 лева пред Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници".

Общински съвет град Добрич подкрепя реализацията на проекта и със свое решение от 16.09.2015 г. дава съгласие за извършване на ремонтни дейности на сградата на Читалище „Йордан Йовков", която е обект, публична общинска собственост; разрешава стартиране на процедура по усвояване на одобрения целеви кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; възлага на общинска администрация да съгласува тръжната документация по реда на ЗОП, преди внасянето й за предварителен контрол. Задължава председателя на Читалището след одобряване на тръжната процедура да изготви последваща докладна записка до Общински съвет Добрич, с която на Националния доверителен екофонд да бъде предложен състав на комисия за избор на изпълнители, в който да бъдат включени един представител на Общински съвет и двама представители на общинска администрация.

На 8 февруари т.г. ръководството на НЧ „Йордан Йовков" информира Община Добрич, че за изготвяне на технически проект, който е част от необходимите документи за усвояване на кредита и подписване на съответните договори за финансиране, следва да заплати на избраната фирма-изпълнител 46 837 лева. Читалището не разполага с необходимите средства и се обръща към Община град Добрич с молба за съдействие при изпълнение на необходимите дейности за реализация на проекта. Парите ще бъдат възстановени след получаване на средствата от целеви кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" - не по-късно от 30 септември 2016 г.