Социално-икономическото състояние на Добричка област е на средно ниво
Социално-икономическото състояние на Добричка област е на средно ниво / снимка: admincourtdobrich.org

 

Социално-икономическото състояние на Добричка област е на средно ниво, сочи обширно изследване на Института за пазарна икономика. То представя състоянието на областите в България към средата на 2012 година и тяхното развитие от 2000 година досега. Плевен, Монтана, Кърджали и Кюстендил също са поставени в групата на средно развитите.

Като „добро” се определя положението в четири области – Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград, а като „много добро” – в София. Обещаващи тенденции за развитие има в областите Русе, Враца и София – област. Като „лошо” е характеризирано състоянието в областите Шумен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Ямбол, Хасково, Перник и Пазарджик.

Изследването се прави за първи път от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Microstat Analytics с цел да се представи социално-икономическото състояние на регионите. Анализът е направен въз основа на 57 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването съдържа икономически и социален портрет на всяка една от 28-те области и тематични анализи върху темите нива на местни данъци и такси; тенденции в образованието; възприятия за бизнес среда и условия на живот.

”Икономиката на областта е като цяло в незадоволително състояние. Добре се развива единствено селското стопанство, но то няма нужния капацитет, за да създаде достатъчно работни места. Ниските доходи и липсата на перспективи карат много хора в работоспособна възраст да напускат Добричка област. Много висок е и броят на тези, които биха се преместили да живеят другаде. Като плюсове могат да се изброят качеството на околната среда и до известна степен – работата на администрацията. Все пак данъчната политика на местно ниво е ориентирана към бизнеса.” – пише в анализа на нашия регион.

Област Добрич се класира сравнително напред по размер на привлечените преки чуждестранни инвестиции, както и по инвестиции на човек от населението. Основната част от инвестициите са насочени в областта на туризма, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), а отскоро и в търговията и по-конкретно - в големите вериги хранителни супермаркети.

Добрич е сред десетте области, чиито общински управи са усвоили най-много средства на глава от населението по оперативните програми на ЕС – 70,8 евро на човек към края на 2011 г., или 13,4 млн.евро в абсолютна стойност, сочи анализът.

Инфраструктурата в област Добрич се оценява като незадоволителна. Областта остава встрани от основните транспортни коридори и шосейната мрежа се е увеличила съвсем незначително през последните десет години. Състоянието на съществуващите пътища също е лошо. Липсва и жп. инфраструктура – областта е една от най-слабо покритите с жп линии с едва 1,3 км на 100 кв.км.

Демографската ситуация в област Добрич изглежда малко по-зле в сравнение с общата за страната. Населението трайно се свива, като за десет години намаляването е с 12%. Жителите на областта мигрират най-вече към Варна – над 20% от преместилите се предпочитат да се установят там.

Качеството на образованието в област Добрич е на равнище малко под средното за страната. Качеството на здравните услуги в областта се оценява като добро. Проблемна обаче е липсата на медицински специалисти като кардиолози и особено специалисти „Вътрешни болести“. Наблюдава се тенденция лекарите от областта да емигрират в чужбина през последните години. На един от всеки десет пациенти, ползвали медицински услуги през последните 12 месеца, му се е налагало да извършва нерегламентирани плащания.

Показателят за социална среда изпреварва средните нива за страната с 8,5 пункта. Една от основните причини за това е добрата оценка на гражданите за работата на институциите, която е сред най-високите заедно с Варна, Бургас и Търговище. Сред плюсовете на областта е относително ниското ниво на престъпност.

По показателя „околна среда” Добрич се класира по-добре от средното за страната. Най-големият плюс на областта са ниските нива на вредни емисии в атмосферата, което е нормално за един предимно земеделски район.Налице е доста над средния за страната капацитет на пречиствателните станции за отпадни води към 2010 г. В процес на изграждане към 2012 г. са пречиствателни станции за питейна вода в Каварна и Шабла, както и за отпадни води в Тервел.

Целият анализ за Добричка област вижте тук.