/ iStock/Getty Images
Във връзка с постъпили сигнали за мътна вода, подавана във водопроводната мрежа на Добрич, к.к. "Албена" - горна зона и село Стожер вследствие на неблагоприятни метеорологични условия - обилни валежи от дъжд, Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Добрич е предприела пробонабиране на 20 юни на общо 13 проби вода от пунктове при крана на потребителя.

Пробите са анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Резултатите показват, че 12 от пробите не отговарят по физико-химични показатели: цвят и мътност, а 11 проби не отговарят по микробиологични показатели на здравните изисквания - 9 проби не отговарят по показателите: Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи и Брой колонии (микробно число) при 22ºС; 1 проба не отговаря по показателите: Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи; 1 проба не отговаря по показателите: Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии (микробно число) при 22ºС).

Кална вода потече от чешмите в Добрич

Само една проба вода, пробонабрана от пункт в зона на водоснабдяване Добрич-Запад, обхващаща района след жп-гара юг и кв. "Рилци" в Добрич, отговаря на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

При повторно пробонабиране на 21 юни 2021 г. на общо 15 проби от пунктове при крана на потребителя в Добрич, к.к. "Албена" - горна зона и с. Стожер, са отчетени отклонения в качеството на водата при 5 проби по показателите цвят и мътност - 3 проби от к. к. "Албена" - горна зона, 1 проба от гр. Добрич и 1 проба от с. Стожер.

Констатирано е, че в населеното място поради авария е спряно водоподаването. Лицата, обитаващи зона на водоснабдяване Добрич-Запад (след жп-гарата юг и кв. "Рилци" в Добрич) могат да използват водата от водопроводната мрежа без притеснения.

Към днешна дата за населението от останалите зони остава в сила препоръката да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, водата от резервните съдове да се преварява. Микробиологичните резултати на взетите на 21 юни проби води ще бъдат оповестени допълнително.