Проверяват бензиностанции за спазване на екологичното законодателство
Проверяват бензиностанции за спазване на екологичното законодателство / netinfo
166 бензиностанции във Варненска и Добричка област отговарят на изискванията на екологичното законодателство. Обектите са оборудвани със системи срещу замърсяване на въздуха с бензинови пари при съхраняване и превоз на горивото, съобщават от РИОСВ-Варна.

От началото на 2007 година са проверени 66 от действащите в региона 275 бензиностанции. При проверката са издадени 31 предписания за привеждане в съответствие с нормите, от които 4 вече са изпълнени, а останалите 27 са с предстоящ срок на изпълнение.

Изискванията на Наредба №16 от 1999 година за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини се прилагат към бензиностанции, въведени в експлоатация след 25 май 2000 година.

За действащите бензиностанции преди тази дата са предвидени три срока за привеждане в съответствие в зависимост от тяхната производителност и разположение.

При неспазване на изискванията на горепосочената наредба глобите са съответно от 2 000 до 10 000 лева за физически лица и за юридически лица имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лева.