Оперативна програма „Околно среда“ финансира проекти за намаляване на битовите отпадъци
Оперативна програма „Околно среда“ финансира проекти за намаляване на битовите отпадъци / ОИЦ Добрич
Процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана от ОП“Околна среда“, бе представена от ОИЦ-Добрич пред представители на администрацията, бизнеса и неправителствения сектор. Целта е намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци.

Информационно изложение организира представителството на Европейската комисия в България
 
Дейностите, които ще се финансират, трябва да са свързани с третиране само на битови отпадъци,  генерирани на територията на Република България и да се отнасят до предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба или за рециклирането им. Задължително в проектното предложение трябва да е включена дейност по демонстриране на добра практика от успешно изпълнени  проекти, реализирани и приключени  с постигнати резултати на друго място, вкл. и извън територията на Р България.

Представят услуги за заетост и трудова мобилност по трансграничен проект между Добрич и Констанца

Общини, юридически лица със стопанска цел и сдружения в обществена полза, регистрирани най-малко 18 месеца преди подаването на проектното предложение, са допустими кандидати по процедурата.
 
Бюджетът на процедурата е 9 779 150 лв. като безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 391 166 лв.
Краен срок за подаване на проектните предложения е 26 август 2019 г.