Министерство на земеделието и храните
Министерство на земеделието и храните / Sofia Photo Agency, архив
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов приветства създаването на Национална асоциация на местните инициативни групи в България, съобщават от МЗХГ. Той подчерта, че чрез създаването на асоциацията, диалогът между одобрените местни инициативни групи и институциите ще се засили.

Община Добричка ще изгражда и рехабилитира улици в селата по Стратегията на МИГ

„За изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) министерството одобри общо 64 местни инициативни групи (МИГ), което представлява преизпълнение на индикатора  за одобрени МИГ (60 броя), заложен в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Чрез участието във финансирането на подхода ВОМР на 6 програми, подкрепени от 4 европейски сруктурни и инвестиционни фондове, одобрените МИГ договориха 364 милиона лева.

МИГ Балчик-Генерал Тошево ще разполага с 6.4 млн.лева за реализиране на проекти

Предстои да се сключат и последните споразумения, след което ще започне и реалното изпълнение на стратегиите за местно развитие на МИГ, одобрени по втората покана за прием на подмякра 19.2 на ПРСР.

„Вярвам, че чрез възможностите за сдружаване, които са основен фундамент на подхода, МИГ ще имат възможност да защитават интересите на местните общности и в крайна сметка ще могат да изпълняват по-добре своите цели и задачи. Това е от особено значение за министерството на земеделието, тъй-като се стремим да постигнем по-голям ефект от изпълнението на подхода, изразяващ се във все по-голям брой българи, усещащи реални ползи от европейското финансиране“, допълни министърът.

Наскоро стана ясно, че МИГ Добричка и МИГ Балчик – Генерал Тошево са спечелили финансиране по одобрените си стратегии. Първата ще получи близо 3 млн. лева от ПРСР, с които ще финансира проекти на община Добричка, както и на частни стопани и НПО.
 
Малкият и среден бизнес в съседните общини Балчик и Генерал Тошево, неправителственият сектор, както и самите администрации ще имат възможност да получат безвъзмездно финансиране в размер на близо 6,4 млн.лева от многофондовата си стратегия за развитие.