/ Thinkstock/Getty Images
Обучения за борба с насилието и агресията сред децата и младежите се провеждат на 13 и 14 декември в община Добричка. Те са част от плана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и от Националната кампания „Не на насилието“.

Екип от Сдружение Бизнес агенция – клон Добрич, с експерти образователни дейности и психолог ще проведе пилотно обучение и упражнение по прилагане на разширена методика за ограничаване на агресията и насилието на училищно ниво. То ще бъде в Основно училище „Стефан Караджа“, село Житница и Основно училище „Отец Паисий“, село Овчарово.

Основна цел на обучението е запознаване с възможностите на училищната общност за превенция на агресивното поведение при учениците с участието на учители, служители и родители в училище.

Ще се говори и за въвеждане и използване на нетрадиционни методи и похвати за ограничаване на агресивните прояви с активното участие на децата – в т.ч. форми за докладване на насилието, тренинги, ролеви игри, извънкласни дейности по интереси. Ще се работи за подобряване на съществуващите форми в посока активното участие на децата, родителите и други представители на местната общност.

При обучението ще се изтъкнат всички възможности за доизграждане на капацитет за превенция на агресивното поведение с помощта на наличните човешки ресурси и материални възможности в училищата, без ангажиране на външни експерти или допълнителни разходи.

Ще се приложат подходи за мобилизиране на учениците вътре в класа за подобряване на доверието и избягване на конфликти. Методиката е прилагана вече, подкрепена от учителите и директорите и приета с въодушевление от децата в други училища от община Добричка, отбелязват оттам.