съд
съд / Снимка: Дарик, архив
През 2018 г. в област Добрич са приключили съдебни дела за 939 извършени престъпления, съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток.За 282 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 492 - с условно осъждане, за 10 - с оправдаване, за 18 - с прекратяване, а за 137 - с освобождаване от наказание.
 
С осъдителни присъди са приключили делата за 774 извършени престъпления, което е с 9.8% по-малко в сравнение с 2017 година, сочи статистиката.
 
 През 2018 г. в област Добрич обвиняеми са били 888 лица.  От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 262 лица, или 29.5% от общия брой на обвиняемите. Условно осъдени са 456 лица, освободени от наказателна отговорност са 138, оправдани са 12 обвиняеми, а на 20 лица делата са прекратени.  
 
Броят на осъдените с влезли в сила присъди в област Добрич през 2018 г. е 718, като в сравнение с 2017  г. намалява с 14.2%. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 28, или 3.9% от всички осъдени.
 
През 2018 г. коефициентът на криминална активност за област Добрич е 473 на 100 000 души от наказателноотговорното население и намалява с 13.1% в сравнение с 2017 г., когато е бил 544 на 100 000 души.
 
С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2018 г. в област Добрич са общоопасните престъпления и престъпленията против собственосттаВ сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления, съответно с 15.4 и 10.6%.

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщениятаПрестъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2018 г., са 67, а наказаните за тях лица са 55.

С осъдителна присъда са приключили делата за 132 извършени престъпления против собствеността. Осъдени са 140 лица, или 19.5% от общия брой на осъдените през 2018 година.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество. С осъдителна присъда са приключили делата за 85 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 104. През 2018 г. за 10 грабежа са осъдени 9 лица, а за 13 измами са осъдени 11 души.
 
 Броят на осъдените мъже е 674, или 93.9% от общия брой на осъдените лица в област Добрич през 2018 г. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 - 39 години и 18 - 24 години - съответно 26.6 и 23.0% от общия брой на осъдените мъже.
Осъдените жени са 44 като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години.
 
 В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода.
 
 
През 2018 г. лишените от свобода в област Добрич са 588, или 81.9% от общия брой на осъдените лица. Наказанието „пробация“ е наложено на 98 души (13.6% от всички осъдени), а „глоба“ - на 29 лица (4.0%).