Изнесени приемни в общините на областта провежда ОИЦ
Изнесени приемни в общините на областта провежда ОИЦ / ОИЦ - Добрич
Серия информационни събития на тема „Европейски средства за бизнеса“ организира през месец юли в Добричка област Областен информационен център Добрич.

По време на събитията ще бъдат представени подмерките „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони, както и отворени процедури по Програмата за морско дело и рибарство. В Добрич ще бъде представена и отворената процедура за кандидатстване „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, насочена към фирми, създадени след 31.12.2016 г.

Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустимите кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, критериите за оценка и договаряне.

Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват широк кръг потенциални бенефициенти - работодатели, собственици на съществуващи и нови предприятия, рибари, занаятчии и граждани.