Мащабен проект подпомага деца и родители в община Добричка
Мащабен проект подпомага деца и родители в община Добричка / dobrichka.bg

В Община Добричка работят по проект „Равен шанс за всички деца". Функционира Общностен център в село Стефаново за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца до 7 годишна възраст. Проектът е по ОП РЧР, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на стойност 588 000 лева. Дейностите ще продължат 26 месеца - до 31 декември 2018 г. Целта е да бъде оказана подкрепа на родители и деца от уязвими общности или с увреждания.

Проектът е продължение на предишен, финансиран от Световната банка, по който е изграден Общностния център, оборудван със здравен кабинет, зала за екипно обсъждане, зала за психомоторика, кинезитерапия и групова работа с деца, логопедичен и психологичен кабинет.

По новия проект ще се предоставят четири вида услуги. По първата ще се работи за предотвратяване на изоставянето и институализирането на деца с увреждания и изграждането на специални умения за отглеждането им. От тази услуга вече са поискали да се ползват 30 родители. Мултидисциплинарен екип от специалисти - социален работник, психолог, рехабилитатор и педиатър е изготвил оценки на потребностите на децата и индивидуален план за подкрепа.

Чрез втората услуга по проекта - „Здравна консултация за деца до 7 години", е осигурено редовно наблюдение за здравното, физическо и психомоторно развитие, както и профилактични стоматологични прегледи. Към момента за тази услуга са подадени 97 заявления от селата Карапелит, Алцек, Батово, Воднянци, Ловчанци, Одърци, Победа, Подслон, Плачи дол, Овчарово, Стефаново и други. Екип от специалисти - педиатър, медицинска сестра и стоматолог посещават селата. Най-голям интерес от страна на родителите има за тази услуга, броят на обслужваните деца ще достигне 200.

В третата услуга ще се предоставя психологическа подкрепа и консултиране за формиране на родителски умения. Ще участват психолог, гинеколог, юрист, социален работник, акушерка. Ще се провеждат групови беседи и индивидуални консултации. Подадени са 42 заявления за участие от бъдещи и настоящи родители от селата Батово, Божурово, Одърци, Подслон, Пчелино, Смолница, Ловчанци, Стефаново и други, техния брой се очаква да достигне 300, в по-голяма част от населените места на община Добричка.

В Центъра в село Стефаново са обособени места за игри на децата в помещенията и на открито през лятото с пясък и вода, лабиринт, изобразително изкуство, занимания по интереси. Ще бъдат организирани мероприятия, летни училища, екскурзии, състезания за децата, на които предстои постъпване в първи клас. Това ще се проведе през месеците юли и август на 2017 и 2018 г. с услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище."

Екипите активно участват в търсене и идентифициране на деца с увреждания, със социално-значими заболявания, с проблеми със зрението, със социални и образователни нужди. В партньорство с Лайънс клуб са прегледани от офталмолог деца от селата Одърци, Батово и Стефаново.