Кметът на Добрич представя Програмата си за управление
Кметът на Добрич представя Програмата си за управление / Дарик Добрич

Кметът на Добрич Йордан Йорданов внася за одобрение своята Програма за управление за мандат 2015-2019 пред Общинския съвет. Тя ще бъде обсъждана тази седмица от постоянните комисии, а на 23 февруари - на заседание на Местния парламент.

В Програмата сред записаните акценти са общността активно да участва при формирането и реализацията на общинските политики и да осъществява ефективен контрол върху качеството и използването на публичните ресурси.

Стратегическите цели пред новото ръководство са да направи Добрич град с облагородени обществени пространства, възпитаващи културни ценности и културна потребност; център на многообразни културни събития; среда на сигурност, качество на живот и предприемачество; икономически стабилен град, уповаващ се на собствен предприемачески потенциал; да се уеднакви стандартът за качество на средата във всички зони.

Приоритетите на Йордан Йорданов и екипа му са: открито и динамично управление;
развитие и модернизация на инфраструктурата; подобряване привлекателността и качеството на живот в общината; постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на прозрачно управление и ясни правила; сигурност.

Планира се работа върху развитие на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите, гражданските сдружения и професионалните организации в осъществяване на публичните политики и гражданския контрол върху тях. В срок до 2017 г. трябва да се оптимизира организацията на общинските дейности, свързани с административното обслужване и да се увеличи броят на електронните услуги, предлагани чрез уебсайта. Освен това ще се работи за подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие и едноличните дружества собственост на Общината и засилване на текущия контрол. С цел подобряване на обслужването и комуникацията с гражданите ще се изпълняват мерки за "подмладяване" на администрацията чрез привличане на мотивирани млади хора с подходящо образование.

По темата за инфраструктурата е разписано водният цикъл да приключи до 2019 г., както и поетапно и навременно възлагане на работни проекти в съответствие с Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич" в тясно сътрудничество с граждански и професионални организации. Ще се създава нова транспортна схема с преосмисляне на пътните връзки и стимулиране на алтернативите на автомобилното придвижване.

За подобряване привлекателността и качеството на живот в общината, екипът смята да заложи мерки:
- в здравеопазването - финансово подпомагане на МБАЛ-Добрич чрез целеви трансфери; осигуряване на общински жилища за медицински специалисти; Осигуряване на условия за развитие на еднодневната хирургия в ДКЦ 1 и ДКЦ 2; продължаване дейността на Първичен здравен център с медицинска практика и услуги на здравните медиатори; обучение на мултидисциплинарни екипи, които да осъществяват превенция на зависимостите; засилване ролята и отговорността на Общински съвет по наркотични вещества; реализиране на общинска програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"; преструктуриране на съществуващите детски ясли и благоустрояване; поетапна смяна на дограмата на детските заведения; подпомагане дейността и контрол на здравни кабинети в училища и детски градини; разработване на програми за закрила на детето и за детско и училищно здравеопазване.
- в социалните дейности - насърчаване на социалното включване; промяна на модела на грижа за възрастните хора; осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване за уязвимите групи; осигуряване на достъпна среда; подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните; подобряване на взаимодействието между сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги в общността.
- в образованието - подобряване на материално-техническата база по проект в ЦДГ № 12, 18, 25, 32, ЕГ „Гео Милев", ПМГ „Ив.Вазов" и други общински училища; оптимизиране на ученическата мрежа, редуциране на неефективни и дублиращи се специалности, разкриване на нови след внимателен анализ на пазара, уплътняване пълняемостта на паралелките; насърчаване на ученето през целия живот; успешна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и със специални образователни потребности; осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около общинските образователни институции; институционално осигуряване на специална закрила и подпомагане за деца с изявени дарби; пилотно стартиране на автономни детски градини чрез прилагането на делегираните бюджети; развитие на професионално ориентирано образование.
- в културата - разработване на Общинска стратегия за развитие на културата; на Правила за съфинансиране на културни проекти; партньорства; по-добра реклама; увеличаване дела на иновативните събития и на културните прояви, представяни на алтернативни градски пространства. Запазват се конкурсите и фестивалите, не се предлагат промени в тях.

В сектора икономика е вписано създаване на база данни съдържаща правно-нормативните актове, регулиращи инвестиционната дейност в Общината; елементите на пазарната инфраструктура, производствения потенциал, суровинните ресурси на Общината, свободните производствени площадки и терени. Планира се още системен и ефективен контрол върху търговската дейност. Програмата за управление залага и мерки за финансова прозрачност.

За по-голямата сигурност на гражданите е предвидено допълване на видеонаблюдението, създаване на общинска полиция и превенция на ранната престъпност.