Излезе одитният доклад за управлението на Община Добрич през 2013 и 2014 г.
Излезе одитният доклад за управлението на Община Добрич през 2013 и 2014 г. / Дарик Добрич

Сметната палата публикува одитен доклад за съответствие на управленските решения при планирането и възлагането на обществени поръчки, изпълнение на сключените договори и действията по придобиване, управление и разпореждане с имущество в изпълнение на стратегия за общинска собственост в Община Добрич за периода от 1 януари 2013 г. до 30 юни 2014 г. Той съдържа 100 страници, в които са посочени заключенията от направените проверки на 294 доказателства.

В заключенията е записано, че „през одитирания период във Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки липсва синхрон между текстовете, свързани с предварителните обявления за обществени поръчки. Налице са непълноти за проверките, извършвани от отговорни длъжностни лица в етапи от дейността и за съдържанието на писмената информация на приключил или прекратен договор за обществена поръчка.
Планирането не е осъществено в пълно съответствие с въведения вътрешен ред. С изготвените план-графици не е осигурена достатъчна информация за добро управление на дейността, а с несвоевременното им утвърждаване е ограничена възможността за изпращане на предварителни обявления и за ползване на съкратени срокове при обявяване процедурите за обществени поръчки.
При подготовка, обявяване и възлагане на обществени поръчки са допуснати различни по тежест пропуски, грешки и нарушения на приложимото законодателство, поради неприлагане или неефективната работа на вътрешния контрол.
При изпълнение на сключените договори е установено незаконосъобразно изменение на 7 договора за доставки с периодично изпълнение, чрез удължаване на срока на действието им. При изпълнението на 6 договора е налице частично несъответствие спрямо клаузите, по които страните са се споразумели. Допуснати са неточности при изпращане на информацията до АОП за изпълнени договори за обществени поръчки и на обобщената информация за обществените поръчки."

В разпореждането с общинска собственост е констатирано, че в „Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС не съдържа: правила за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности; актуализирани разпоредби за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд, учредяване на ограничени вещни права върху имоти или отдаване под наем на имоти свързани с дейности по публично-частно партньорство. В наредбите за общинските жилища съществуват непълноти и противоречия с изискванията на закона при управлението и поддържането на общински жилища, настаняването в резервни жилища, прекратяване на наемните правоотношения. През 2014 г. наредбата не съдържа ред и условия за учредяване на право на строеж върху общински имоти за изграждане на социални жилища.
Във вътрешните актове не се разглеждат и не се описват проверките при съгласуване на документи в дейностите по актуване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост като предварителен контрол за законосъобразност, преди вземане на решение от кмета. За общинските жилища са въведени проверки и отговорности за лица извън структурата на общината, което е в противоречие с изискванията на ЗФУКПС."

Още от Сметната палата смятат, че в Община Добрич „не е приключено удостоверяването на правото на собственост за предадени на общината земеделски земи „остатъчен фонд" от 2004 г.; не са съставени нови актове за земеделски земи след влизане в сила на кадастрална карта, в т.ч. за имоти „мери и пасища" като публична общинска собственост и новообразувани поземлени имоти след изменения в ПУП. Текущият контрол и отчетът за дейността към 31.12.2013 г. не осигуряват информация за несъставени актове по придобити от общината имоти. Не са изпълнени законовите изисквания разходите за застраховане на отдадените под наем и предоставени на ползватели сгради и части от тях - публична общинска собственост да са за сметка на наемателите и ползвателите.

За нежилищните имоти е допуснато: отдаване под наем на имот без да е включен в годишната програма; определяне на по-нисък размер на начална тръжна цена; договаряне на по-ниска наемна цена; нарастване размера на неплатените наеми/обезщетения; ползване без проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, със заплащане на „обезщетения"; непредприемане на навременни и съотносими към размера на просрочените вземания мерки спрямо неизправни длъжници.
Взетите управленски решения за сключване на договори при отдаване под наем и събиране на наеми за общинските жилища от „Жилфонд-инвест" ЕООД, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на търговското дружество са в противоречие с действащата за периода нормативна уредба. Управленските решения за настаняване в резервни общински жилища не във всички случаи са в съответствие с приложимата нормативна уредба.
Не са спазени изискванията на действащите за одитирания период нормативни актове за включване в годишната програма за 2014 г. на един имот предмет на продажба и определяне на пазарната му цена от Общинския съвет. Не във всички случаи, в заповедите на кмета, е посочван начинът за плащане на предложената цена от спечелилите търговете лица. По две продажби са приети забавени плащания от единствените контрагенти спрямо определения срок в общинските наредби."

Открити са строителни нарушения при изграждането на ЦНСТ в Добрич и редица други.

От Сметната палата дават препоръки към кмета да се актуализират вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки; да се разработят и внесат за приемане от Общинския съвет критерии за определяне на лицата с увреждания, имащи право на безплатен градски транспорт; да инициира актуализация в Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество и в Наредбата за общинските жилища; да инициира предложение пред Общинския съвет за обявяване на земеделските земи с начин на трайно ползване „мери" и „пасища" за публична общинска собственост. На Общински съвет град Добрич се препоръчва да се разгледат и приемат актуализираните подзаконови актове, предложени от кмета. В срок до три месеца следва управляващите общината да предприемат мерки за изпълнение на препоръките и да уведомят писмено за това председателя на Сметната палата.