Две план-сметки за чистотата на Добрич приеха общинските съветници
Две план-сметки за чистотата на Добрич приеха общинските съветници / Дарик Добрич

Две план-сметки за дейност „Чистота” за 2014 г. приеха общинските съветници на Добрич на последното си за тази година заседание. По предложение на кмета Детелина Николова бяха гласувани два варианта – с разчетени 35 лв.за тон депонирани отпадъци и по 22 лв. за тон. Причината е, че към момента все още не е публикувана в Държавен вестник изменението в Наредбата към действащия Закон за управление на отпадъците, което регламентира договорената между НСОРБ и Министерството на околната среда и водите такса от 22 лв.за тон депонирани отпадъци вместо предвижданите преди това 35 лв. за тон.

„Всички сме убедени, че ще остане вариантът 22 лв.на тон, но за съжаление Наредбата все още не е излязла в Държавен вестник и нормативните документи все още са в процес на съгласуване, така ми беше обяснено вчера от Министерство на околната среда и водите” – коментира пред съветниците Детелина Николова. Тя бе категорична, че становището на ресорното Министерство е общините да плащат по 22 лв. за тон депонирани отпадъци през 2014 г.

Двете план-сметки за осигуряване на дейност „Чистота” в Добрич през 2014 г. предвиждат 7 млн. 502 хил.лв. при планирани 35 лв. за тон депонирани отпадъци и 6 млн. 852 961 лв. при заложени 22 лв. за тон отпадъци. За сравнение – през 2013 г. разходите за чистота в Добрич са били в размер на 6 793 000 лева.

Предвидените средства за осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други са на стойност 116 118 лева. За  събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за третирането им се планират 2 375 808 лева. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците са заделени 2 461 035 лева и 1 900 000 лева за градско почистване на улични платна, площади, паркови алеи и други територии за обществено ползване.

Услугите по всички дейности се извършват от фирмата ".А.С.А. България" ЕООД, с която община Добрич има сключен договор от 17.03. 2000 г.

Новата план-сметка "Чистота" е формирана на база на миналогодишната стойност, актуализирана с индекса на промяна на цените на ГСМ, средната работна заплата за страната и цените на стоките, включени в потребителската кошница. Действащата цена на услугата "Сметосъбиране и сметоизвозване" с ДДС за тази година е 2 306 698 лева. Актуализираната цена за 2014 г. с включено ДДС е 2 491 926 лева.

Договорът за обслужване на депото в Богдан е сключен на 13 юли 2010 г. за срок от 48 месеца. Общата стойност на възложените и извършените услуги, съгласно договорените единични цени е в размер на 4 800 000 лева за целия период, като за 2014 г. е в размер е 1 200 000 лева. За очакваното количество депонирани отпадъци от населението на община Добрич в размер на 50 000 тона годишно, общата сума на дължимите отчисления е 1 100 000 лева.