/ iStock/Getty Images
През 2018 г. жителите на област Добрич, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 2 872 души. От тях, 1 417 лица (49.3%) са се преселили в населено място от областта.
 
В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „село - град“ (37.0%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „град – село”, „село – село” и „град – град”. При преселванията в рамките на областта най-голям е броят на изселените и заселените от и в община Добрич- град.
 
 
Общият брой на изселените, които са напуснали областта, преселвайки се в други области на страната е 1 455. От тях 623 са избрали за ново местоживеене област Варна. Както в предходни години, така и през 2018 г. област Варна, заедно с област София, са с най-големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън област Добрич.
 
Сред всички лица от област Добрич, сменили своето местоживеене през 2018 г., с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 - 29 години (18.1%).
 
В област Добрич броят на заселените е 3 049, а броят на изселените - 3 748.
 
През 2018 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Добрич в чужбина, са 876. Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Добрич са Германия, Великобритания и Испания.