/ dariknews.bg
След сигнал за наличие на бяло вещество и умряла риба в река Шиваровска, след руенското село Вресово, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Бургас към Изпълнителна агенция по околната среда извършиха незабавна проверка.
 
По повърхността на водата в реката се наблюдава опалесценция. При извършения оглед не е констатирано наличие на умряла риба. Инспектирано е намиращото се близо предприятие на „Млечна промишленост Маноя“ ООД. Установено е, че локалното пречиствателно съоръжение на обекта работи в нормален технологичен режим.
 
В мястото на брегово заустване в река Шиваровска пречистените води са видимо чисти, без цвят. От експерт на Регионална лаборатория – Бургас е взета водна проба за физикохимичен анализ на отпадъчните води на изход ЛПС, които ще бъдат анализирани по показатели, определени в разрешителното за заустване.
 
По заявка на Басейнова дирекция са взети водни проби от реката - преди и след заустване на млекопреработвателното предприятие, които ще бъдат изследвани по всички необходими физико-химични показатели.