Общината търси експерт „Архитектура сгради”
Общината търси експерт „Архитектура сгради” / снимка: Дарик Бургас

Общинска администрация обявява конкурс за длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АРХИТЕКТУРА СГРАДИ" в отдел „Устройствено планиране и инвестиционно проектиране" към дирекция „Устройство на територията" при Общинска администрация - Община Бургас.

Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

образователно-квалификационна степен: магистър;

професионален опит: 2 години;

ранг: IV младши.         

Допълнителни специфични изисквания за заемане на длъжността:

специалност - Архитектура;

компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса:

- тест;

- интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление по образец - Приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;  

- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

Място и срок за подаване на документите:
Община Бургас - ул. :Александровска"№26, деловодство.

Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението, в деловодството на Общината.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на източната фасада на сградата на Общината и официалния сайт на Община Бургас - www.burgas.bg - раздел „Кариери".