/ Dariknews.bg, архив
4152  са одобрените за отпускане на целева помощ за отопление в Сливен след подадените заявления-декларации. Отказ за помощ за отопление са получили 584 потребители. Общият брой на документите, които са получени в Дирекция „Социално подпомагане” до 24 септември е 5342, съобщиха от институцията.

Приемът на заявления за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г. ще продължи до края на месец октомври 2019 г., като документите се подават по настоящ адрес на лицата/семействата.

През тази година с изменения и допълнения на Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП е променен коригиращия коефициент, с който се намалява размера на пенсиите, определени след 1 юли 2008 г. За предстоящия отоплителен сезон коригиращият коефициент е 1,463. По този начин увеличението на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ. Променен е индивидуалния диференциран доход за отопление на различните целеви групи.

Промените предвиждат осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане.

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца. В заявлението-декларация задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия към заявлението-декларация се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ целевата помощ се предоставя в пари на правоимащото лице или семейство. При отопление с твърдо гориво помощта може да бъде предоставена както в пари, така и в натура при изрично изразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран доход за отопление за съответната целева група и отговарят на условията на чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Месечния размер на целевата помощ се определя със Заповед на Министъра на труда и социалната политика на база левовата равностойност на 500 квтч електроенергия към 31 октомври на текущата година. За целия отоплителен сезон 2019/2020 г., правоимащите лица и семейства получават целева помощ в размер на 465,90лв. (Размерът на помощта през предходния отоплителен сезон беше 374,15лв.)