Кръгла маса по проект Независим живот в Община Приморско
Кръгла маса по проект Независим живот в Община Приморско / netinfo

Кръгла маса по проект "Независим живот в Община Приморско" се състоя в сградат ана общината в началото на седмицата.
Проектът е по договор BG05M9OP001-2.002-0143-C001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот", BG05M9OP001-2.002, приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020». Проведеното събитие е в съответствие с дейност 7 "Информация и публичност". Продължителността на проекта е близо 4 години или от декември 2015 до март 2018 г.
Стойност на проекта е 500 000 лв., от които европейско финансиране - 425 000 лв. и национално съфинансиране 75 000 лв.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване, според конкретните потребности на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване в Община Приморско.
А резултатите - създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда в Община Приморско. Сключени 75 трудови договора с 25 лични асистента и 50 домашни помощника, както и с 3 специалиста за работа в Центъра, както и слючени договори за предоставяне на социални услуги с 94 потребителя за 23 месеца.
В кръглата маса взеха участие: екипа по управление на проекта, екипа на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, Пенка Щерионова - Директор на дирекция "Социално подпомагане" община Созопол и община Приморско, Г-жа Магдалена Григорова - Директор на дирекция "Бюро по труда Юг" Бургас, филиал Созопол, потребители и доставчици на социалната услуга, граждани.