Интрастат-декларации за облекчение на търговците
Интрастат-декларации за облекчение на търговците / netinfo
Ново софтуерно приложение за подаване на Интрастат-декларации по електронен път ще бъде внедрено в Националната агенция за приходите до края на януари 2008 г. То значително ще облекчи търговците от областта, които са длъжни да подават такива декларации към НАП. След внедряването на софтуерното приложение, Интрастат-операторите ще могат да правят текущи записвания през месеца в дневниците си за изпращания на стоки в ЕС и пристигания на стоки от ЕС, както и ще е възможно автоматично обобщаване на информацията и подаването й към агенцията.

Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на ЕС. Задължени да подават декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са търговци, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Интрастат-декларациите се подават ежемесечно пред Националната агенция за приходите.

Изграждането и внедряването на Интрастат-приложението се финансира по проект на програма ФАР за развитие на компютърни средства и експериментално прилагане на системата ИНТРАСТРАТ в България. Стойността на целия проект е в размер на 745800 евро. Общата му цел е изпълнението на задълженията на НАП за внедряване и прилагане на системата Интрастат, която управлява събирането на данни за вътрешно-общностна търговия със стоки в съответствие с европейското законодателство и българската нормативна уредба.

Като част от проекта на 21-и януари в Бургас ще се проведе среща с Интрастат-операторите в областта. В региона те са над 200. Целта ще бъде търговците да се запознаят с измененията в нормативната уредба и с новата система и да видят как работи тя в реални условия. Допълнителна информация, както и за реда за записване за срещата, търговците могат да открият на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.