/ IStock
Началникът на ДНСК арх. Влади Калинов подаде сигнал до Върховна административна прокуратура във връзка с издадени от главния архитект на община Созопол пет разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините-север“.

Природозащитници алармират за бетонни блокчета на плаж „Смокиня“ (ВИДЕО)

В одобрените инвестиционни проекти за посочените в сигнала обекти, по-конкретно в част „Конструктивна“ е предвидено сглобяемо строителство. Там е записано: „при изпълнение на строителството да се спазват изискванията на ПИПСМР“ за монтажните работи, съобщиха от ДНСК.

Съгласно легалната дефиниция за „строителни и монтажни работи“ регламентирана в § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, - „строителни и монтажни работи“ са тези, чрез които строежите се изграждат“.

От заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване, категорично може да се твърди, че обектите са проектирани като монтажен строеж, а не като преместваем обект по смисъла на дефиницията на § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ.

Глобиха концесионера на плаж "Смокиня"

В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж „Смокините - север“, създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти.
 
РДНСК-Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на главния архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините-Север“.