/ netinfo

Рекордна за Бургаските езера численост на малка белочела гъска беше регистрирана в последните три дни на миналата година. Наблюдението е направено в поддържан резерват „Атанасовско езеро“, където сред ято на големи белочели гъски са установени 11 екземпляра от световно застрашения вид, които са се хранили с водолюбива растителност в лагуните на резервата.

В Европа малката белочела гъска е критично застрашен вид с останали едва под 300 индивиди, които през последните години традиционно зимуват в Северна Гърция.

Световната популация на малката белочела гъска се оценява на 16 000–27 000 индивиди. Най-сериозната заплаха за вида е сходството му с голямата белочела гъска, която е ловен обект, поради което нерядко малки белочели гъски биват обърквани с нея и стават жертва на ловците.

Други видове, които бяха установени по време на редовния мониторинг на зимуващите гъски в Приморска Добруджа, Свищовско-Беленската низина и край Бургаските езера, провеждан от Българското дружество за защита на птиците, са едва стотина червеногуши гъски.

Според наблюдаващите, намаляването на броя на червеногушите гъски, зимуващи в тези територии, се дължи на затоплянето на времето. Мнението им е, че повечето птици са се изтеглили към съседна Румъния, което се потвърждава и от данните получени от мониторинга на зимуващите гъски в нашата северна съседка, където се отчита увеличаване на броя на червеногушите гъски.

Сравнително ниска е и числеността на най-широко разпространената голяма белочела гъска в посетените територии и тя е не повече от 30 000 индивиди.

Редовните наблюдения върху численостите и видовия състав на зимуващите у нас гъски се провежда по международен проект „Сигурен прелетен път“, който обхваща пет държави и целия миграционен път на червеногушата гъска. Проектът се изпълнява към програма LIFE на ЕС.