Общински съвет-Благоевград
Общински съвет-Благоевград / Снимка: Община Благоевград
Община Благоевград стартира процедура по номинации на омбудсман. На базата на приетия от Общински съвет Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, комисия състави обявление с правила за допустимост на кандидатите и прие процедура по подбор на кандидатите, както и сроковете за изпълнението ѝ.

Кандидатите имат 15 дневен срок след датата на публикуване на обявлението-19.02.2018г., в който да подадат документите си. Те се приемат в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108.

След изтичане на 15-дневния срок Комисията ще разгледа постъпилите документи от кандидатите и ще проведе събеседване с избраните по документи, след което ще предложи на Общински съвет Благоевград за гласуване до три кандидатури за обществен посредник.

Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.