Населението в Благоевградска област се стопява
Населението в Благоевградска област се стопява / снимка: Дарик-Благоевград, Любима Калпачка, архив
Населението в Благоевградска област се стопява
64021
Населението в Благоевградска област се стопява
  • Населението в Благоевградска област се стопява

319 647 души е населението на област Благоевград към 31 декември 2012 г. , което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. В сравнение с 2011 г. населението на областта намалява с 2 378 души, или с 0.7%.

Мъжете са 156 469 (49.0%), а жените – 163 178 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени, съобщи директорът на Статистиката в Благоевград Емилия Илиева.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2012 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 53 133, или 16.6% от населението на областта. В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2005 г. увеличението е с 2.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 19.0%, а на мъжете - 14.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 16.1%, следвана от Благоевград - 16.6%, Варна и Бургас - съответно 16.8 и 16.7%.
Към 31.12. децата до 15 години в област Благоевград са 45 383, или 14.2% от общия брой на населението. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта.
Средната възраст на населението по общини е най-висока в Струмяни – 47.0 години, а най-ниска тя е в община Гърмен - 37.1 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Към края на 2012 г. в над трудоспособна възраст са 66 089, или 20.7%, а под трудоспособна възраст – 48 108, или 15.0% от населението на областта.

Броят на живородените деца през 2012 г. в област Благоевград  е 3 044, от които  1 576 момчета и 1 468 момичета.  В сравнение с предходната година броят на живородениете е намалял с 125 деца. По този показател областта се нарежда на шесто място в страната. Коефициентът на раждаемост е 9.5 ‰ и той  намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с 2011 година и е  най -  нисък за последните девет години.

В градовете и селата живородените са съответно 1 896 и 1 148 деца. Коефициентът на раждаемост  в градовете е 10.0 ‰, а в селата – 8.8 ‰.
Най- висока е раждаемостта  в община Гърмен – 12.1‰, следват я общините Струмяни – 10.3‰ и Благоевград - 10.1 ‰. С най-ниска раждаемост през 2012г. са общините Хаджидимово и Банско – съответно -  7.4‰  и 7.8‰ .Средната възраст на майката  при раждане на първо дете в Благоевградска област е 25.3 години.

Увеличава се абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания. През 2012 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 276, което представлява 41.9% от всички живородени. В сравнение с предходната година са се увеличили с 19 деца, или с 2.3%.Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни – 82.8%, следвана от община Белица – 56.4 % и Гърмен - 54.7%, а с най–нисък относителен дял община Сатовча – 17.4%.

За страната броят на живородените извънбрачни деца е 39 695, или 57.4%. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак.И през 2012 г. се задържа високо нивото на общата смъртност.

Броят на поочиналите в област Благоевград е 3 896 души. В сравнение с предходната година  техния брой  се е увеличил с  40 (1.0%). Коефициентът на смъртност е 12.1‰ като увеличението му спрямо предходната година е  с 0.2 процентни пункта.  Смъртността сред мъжете(13.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените(11.0‰). През 2012 година на 1 000 жени умират 1 167 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по—висок в селата (14.0‰) отколкото в градовете (10.8‰).

През 2012 година в областта са починали 7 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 2.3 ‰ и той е най- ниският за последните десет години. Област Благоевград е с най-ниският коефициент на детска смъртност в страната.

Чуйте още от директора на Териториалното Статистическо бюро  Емилия Илиева в звуковия файл