Над 4 000 души смениха личния си лекар през декември
Над 4 000 души смениха личния си лекар през декември / netinfo
4 215 здравноосигурени лица в Благоевградска област смениха личния си лекар през месец декември 2008 година. 7 815 души са сменили общопрактикуващия си лекар през месец юни.

Следващата възможност е през юни тази година. Така здравноосигурените лица могат два пъти в годината да променят избора си на джипи. При пререгистрация на личния лекар пациентите задължително ще трябва да представят на новоизбрания лекар документ за актуален здравноосигурителен статус.

В случаите, когато се направи нов избор на личен лекар, по служебен път се изисква извлечение от здравното досие на пациента от предишния личен лекар. Той се задължава в едномесечен срок от датата на постъпване на искането да изготви и представи по подходящ начин документацията на новоизбрания лекар. Ако лицето не е посещавало лекаря си, той издава служебна бележка, с която удостоверява липсата на здравно досие. Старият лекар подлежи на санкции, ако не предостави исканата информация. Новоизбраният общопрактикуващ лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която е осъществен изборът, като включването на новия пациент в листа му става от първо число на следващия месец.

В срок до 5 работни дни лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ представят в РЗОК регистъра с новоизбралите го здравноосигурени лица и първите екземпляри от регистрационните форми за първоначален, постоянен или временен избор. Основните причини за смяна на личен лекар са откриването на нови лекарски практики, промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари, нарушение на достъпа до специализирана медицинска помощ, качествено медицинско обслужване, отказ на домашни посещения, както и прекратяване на договор от страна на здравната каса.

В писмените си жалби и обаждания в РЗОК Благоевград много често хората се оплакват, че не могат да намерят личните си лекари през нощта и почивните дни. Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място, за период от един до пет месеца трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар, която се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигуреното лице за периода на пребиваването му на новото място.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Лекарствените средства, които хроничноболните ползват за домашно лечение, ежемесечно се предписват от общопрактикуващ лекар, който временно следи състоянието им, а рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК в района, в който е упражнен временият избор.