ЮЗДП
ЮЗДП / Снимка: ЮЗДП

Югозападното държавно предприятие ще представи в Държавен горски разсадник в с. Локорско, в района на Държавно горско стопанство-София, първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки за горското стопанство. Модерното съоръжение с капацитет над 1 милион броя фиданки годишно и свързана инфраструктура са доставени с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия по проект, изпълняван съвместно с Горска семеконтролна станция- София.

Югозападното държавно предприятие ще произвежда контейнерни фиданки от 50 дървесни видове. С тях ще бъдат залесени площи в приоритетни горски местообитания в защитените зони Огражден–Малешево, Кресна-Илинденци, Скрино, Осоговска планина, Конявска планина и Витоша. 

По новия съвременен метод семенцата се засаждат в самите контейнери и се следят от компютърна система. Тази система гарантира над 95 процента прихващане. С новото производство ще се намалят разходите и ръчният труд.