/ iStock/Getty Images
Заседание на Общинския съвет ще се проведе на 29 юли, от 17:00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, съобщиха от Общината.

В първоначалния дневен ред са включени 23 докладни записки. Сред тях са възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008- С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

На вниманието на общинските съветници ще бъде представено и утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“.

Гайдарско надсвирване отново събира хиляди край Гела

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ще бъде разгледано и одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

В дневния ред на заседанието е включено и кандидатстване на Община Смолян по Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, както и кандидатстване на Община Смолян по процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

Общинските съветници ще определят и размера на Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2021 г. Ще бъде разгледан и годишният счетоводен отчет за 2020 година и отписване на активи и задължения на дружеството от Бойко Младенов Младенов - ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“. Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания.