ВСС дава на прокурор шефа в оставка на Софийския районен съд Методи Лалов
ВСС дава на прокурор шефа в оставка на Софийския районен съд Методи Лалов / БГНЕС, архив

Мнозинството на Висшия съдебен съвет дава председателя на Софийския районен съд (СРС) в оставка Методи Лалов на прокурор заради обществена поръчка. Предложението беше на Михаил Кожарев и 11 от кадровиците го подкрепиха, а други 9 бяха "против".

Пленумът на Висшия съдебен съвет е решил да изпрати след обсъждане доклад на Сметната палата за одит на Софийския районен съд на прокуратурата, съобщават от кадровия орган на съдебната система

Декември 2016: Председателят на Софийския районен съд подава оставка

Пленумът на ВСС е обсъдил доклада за извършен одит за съответствие на Софийски районен съд за 2014 година, извършен от Сметната палата. Във връзка с посочените препоръки в доклада, както и с направените констатации по отношение разплащането с вещите лица и провеждане на обществена поръчка за доставка на мултифункционални устройства за копиране, принтиране и сканиране, Пленумът е възложил на председателя на Софийски районен съд да изпълни препоръките от доклада до 30.06.2017 г., както и да докладва за тяхното изпълнение в едномесечен срок.

Декември 2016: Съдийски бунт пред ВСС

При одита са анализирани и оценени управленските решения и изпълнението на дейността, както и състоянието на системата за финансово управление и контрол, които са оценени спрямо изискванията на правната рамка и договорите в областите: „Приходи от съдебни такси", „Разходи за заплати, възнаграждения и други плащания за персонала", „Разходи за вещи лица" и „Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договори за обществени поръчки".

Въз основа на резултатите от извършения одит за съответствие на СРС за посочения период, одиторите установяват съответствие с действащата нормативна уредба във всички съществени аспекти при начисляването и събирането на приходите от съдебни такси. Констатирано е несъответствие с изискванията на правната рамка в област „Разходи за заплати, възнаграждения и плащания за персонала" като процедурите за предварителен контрол не са изпълнявани във всички случаи преди изплащане на възнаграждения, както и пропуски при документиране полагането и отчитането на извънредния труд. В област „Разходи за вещи лица" е установено, че разходните касови ордери не са подписвани на реквизита за „ръководител", наредил плащането. „Не са създадени необходимите условия за защита на информацията от извън счетоводните регистри и за своевременното отразяване на възникналите задължения към вещи лица. Във връзка с изплащането на възнагражденията на вещите лица не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност на възнагражденията, изплащани от депозити на страните в съдебното производство. Не е изградена автоматизирана връзка между счетоводния софтуерен продукт и автоматизираната система за Разходен касов орден за осигуряване на текущо начисляване и аналитично отчитане на задълженията към вещите лица.

Съдийската колегия на ВСС прие оставката Методи Лалов като шеф на СРС

Констатирани са редица несъответствия в област „Възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за обществени поръчки". Част от тях посочват, че е „установено обявяване на изисквания към кандидатите, които не съответстват на вида на прилаганата процедура и създават необоснована административна тежест пред участниците, както и неспазване на определените срокове за възстановяване на гаранции за участие. При една от проведените процедури описаните условия и изисквания в документацията за участие, поотделно и в своята съвкупност дават предимство и необосновано ограничават участието на лица при възлагането на обществената поръчка".

В резултат на извършения одит са дадени 6 препоръки на ръководството на СРС. Установените факти и обстоятелства са съгласувани с ръководството на съда, което не е представило писмени становища. На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до 3 месеца от получаване на доклада, председателят на СРС следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.

В края на миналата година Методи Лалов подаде оставка като шеф на Софийския районен съд. Тогава бе организиран така нареченият "бунт на съдиите" пред ВСС.