/ ThinkStock/Getty Images
Продължава да се увеличава броят на здравните медиатори, които се грижат за ограничаване на инфекциозните болести и полово предаваните инфекции, както и за намаляване на детската смъртност.
 
През 2018 се очаква още 34-ма души да бъдат обучени за медиатори, като основният фокус на тяхната дейност ще бъдат уязвимите групи от ромски произход.
 
Към момента у нас работят 230 здравни медиатора, разпределени в 117 общини, а средствата за тях се осигуряват от държавния бюджет.
 
Сред задълженията на медиаторите са и да подпомагат регионалните здравни инспекции и джипитата при провежданите от тях здравни кампании.