/ БГНЕС
Депутатите от парламентарната социална комисия гласуваха на второ четене промени в Закона за хората с увреждания.

„Две са съществените промени, които се предлагат в този закон. Първата промяна е, че към групата на хората със защитена заетост досега бяха включени хората с увреждания, които са с множествени увреждания, сега се прибавят и тези, които са с психически заболявания и интелектуални затруднения. Втората и най-важна всъщност от този законопроект промяна е свързана с прехвърлянето на помощните технически средства, съоръжения и медицински изделия към НЗОК, като това ще стане поетапно през следващата година”, каза след заседанието на комисията председателят й Хасан Адемов.

Той посочи, че в закона за бюджета на НЗОК са предвидени средствата, които са за изплащането на тези помощни технически средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия.

Промените са внесени от Министерски съвет и с измененията се предвижда дейностите по предоставяне и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към Националната здравноосигурителна каса до края на 2021 г. Това ще се осъществява по утвърдени механизми и стандарти за качество.

С новите разпоредби се разширява кръгът на лицата, обект на защитената заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения. Така се създават възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

Ще се осигури и по-дълъг времеви хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. В тази връзка до края на 2021 г. ще бъдат предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с цел въвеждане на прецизни и ясни регулации, свързани с устройството, дейността и правомощията на новата структура.
БГНЕС