След разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров по постъпил сигнал за плаващо нерегламентирано сметище във водите на язовир „Кърджали“ в землището на село Пъдарци, вчера беше извършена съвместна проверка от представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Хасково (РИОСВ) и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“- Пловдив (БД ИБР).

Установено е наличие на плаващо нерегламентирано сметище в язовира, състоящо се основно от клони, дънери, храстова растителност, пластмасови опаковки и други битови отпадъци.

Плаващо сметище в язовир „Кърджали” (ВИДЕО)

От БД ИБР е дадено предписание на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК), Предприятие „Язовири и каскади“, което стопанисва язовира, да се извърши почистване на установените в акваторията на яз. "Кърджали" отпадъци в срок до 12 февруари.

Изпълнението на предписанието ще бъде проверено след изтичане на определения срок. БД-Пловдив и РИОСВ-Хасково ще извършат последващи проверки по поречията на реките и деретата, които се вливат в яз. „Кърджали“, с цел поддържане на проводимостта на речните легла и отстраняване на нерегламентирани сметища на територията на водния обект.