Превишена е концентрацията на серен диоксид в Гълъбово
Превишена е концентрацията на серен диоксид в Гълъбово / БГНЕС
Пети пореден час концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово е превишена. Незабавно след регистриране на надпрагова концентрация от автоматичното измервателно устройство са изпратени предписания до операторите на топлоелектрическите централи в комплекс "Марица изток" да предприемат действия по намаляване натоварването на работещите без сероочистващи инсталации мощности.

Налице е тенденция за задържане на замърсителя в приземния атмосферен слой. Директорът на РИОСВ – Стара Загора е разпоредил да се извършат извънредни проверки в енергийния комплекс.

Експертите на Регионалната инспекция в момента осъществяват контролни проверки в ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, село Ковачево и „Брикел" ЕАД, Гълъбово, за да установят изпълнението на заповедта за извеждане на мощностите. Осъществява се непрекъснат контрол на качеството на въздуха в целия регион.