Препитват четвъртокласниците в страната на матура по математика
Препитват четвъртокласниците в страната на матура по математика / Дарик архив

Днес се провежда външното оценяване по математика за учениците от четвърти клас.

Препитването започва в 10.00 часа и се провежда едновременно във всички паралелки и във всички училища. Времето, с което децата ще разполагат, е един учебен час от 40 минути, а учениците със специални образователни потребности - два учебни часа.

Тестът по математика съдържа общо 19 задачи - 16 от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки - задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на изучени знания.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.

Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика. Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.

Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са: 12 май 2016 г. - Български език и литература; 13 май 2016 г. - Човекът и природата; 16 май 2016 г. - Човекът и обществото.