/ БГНЕС
Депутатите приеха процедурните правила, по които да се предлагат и изберат  председател и членове на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/.

Кандидатите се предлагат от Министерския съвет, а изборът се прави от Народното събрание, е записано в процедурните правила.

За членове на комисията могат да бъдат избирани български граждани, които имат висше образование по информатика, по право или са магистри по информационни технологии. За председател на Комисията се избира правоспособен юрист. 

Кандидатите трябва да имат трудов стаж по специалността си не по-малко от 10 години.

При гласуването в Народното събрание за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Според Закона за защита на личните данни, КЗЛД е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. Те се избират от НС за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.