/ БТА
"Към момента жените военнослужещи във въоръжените сили са 4 606. Това представлява 17 процента от военнослужещите - един от най-високите проценти сред страните членки на НАТО, може би втори или трети сме сред страните от алианса по брой военнослужещи жени". Това каза министърът на отбраната в служебния кабинет Георги Панайотов в отговор на въпрос на парламентарния контрол за позиция на МО относно равнопоставеността на половете в Българската армия.

"На командни длъжности като командир, заместник-командир, началник и заместник-началник са назначени 697 жени военнослужещи - 10 процента от общия брой командни длъжности във въоръжените сили", допълни той.

Министър Панайотов посочи, че жени военнослужещи се назначават не само във военните формирования от въоръжените сили, но в състави на многонационални формирования в международни организации на територията на страната. Той даде пример с командира на националния мобилен модул по комуникационната и информационна система /КИС/ на НАТО.

Решено: Зеленият сертификат няма да бъде задължителен за депутатите

"Освен това във висшите военни учебни заведения също има командири жени", каза Панайотов, като посочи, че във Висшето военноморско училище във Варна командирът на курсантския батальон също е жена.

"Нормативната уредба, която регламентира изпълнението на военна служба не съдържа ограничения или нарочни изисквания за заемане на длъжности от мъже или жени", подчерта министърът и добави, че военнослужещите се назначават на длъжности, които са определени в класификатора на длъжности в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Класификаторът е приет с постановление на Министерския съвет и не съдържа диференциране по полов признак.

"Във въоръжените сили военнослужещите жени със старши офицерско звание /майор, подполковник и полковник/, преминали необходимото обучение, са 159", информира министър Георги Панайотов.

"От 2012 г. за присвояване на висши офицерски звания се изисква офицерите да придобият образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело" по специалността "Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили" във Военната академия "Г. С. Раковски" или приравнена на нея специалност във военни колежи и университети в чужбина. Такова обучение за генералски длъжности са преминали 3 жени. За повишаване в звание "полковник" се изисква обучение в стратегически курс, каквото са преминали 21 жени военнослужещи. А за присвояване на първо старши офицерско звание "майор" се изисква образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" или приравнени на нея специалности във военни колежи и университети в чужбина. Такова обучение са завършили 106 жени", посочи министърът на отбраната.

 
БТА