/ Дарик Добрич
Нови критерии за категоризация на вредителите и мерките за борба с тях, и подобрения в извършването на фитосанитарния контрол в Република България влизат в сила с промените в Закона за защита на растенията.

Млади земеделски стопани получиха над 3,7 млн. лева за Кампания 2019

Промените бяха одобрени от Министерски съвет. Влиза в сила ограничен списък от т.нар. „приоритетни“ вредители за ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031 и с растителноздравния режим в общността, насочен върху превенцията - откриване и унищожаване на установените вредители на ранен етап, за да не се допусне разпространяването им.

Промените насърчават разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни методи за борба с тях, което да намали употребата на пестициди.

Въвежда се изискване земеделските стопани, които произвеждат растения и растителни продукти да водят записи за проведените растителнозащитни мероприятия. Това ще подобри проследимостта и официалния контрол върху употребата на продукти за растителна защита от земеделските стопани.

ДФЗ: Биопроизводителите да се регистрират и отправят запитвания през СЕУ

Ще бъде създаден публичен национален електронен регистър на семената, третирани с продукти за растителна защита, разрешени в друга държава членка, които могат да бъдат търгувани и употребявани на територията на страната.

БАБХ поддържа на интернет страницата си такъв списък, с цел информираност на заинтересованите страни и подпомагане на контролната дейност върху продуктите за растителна защита.

Промените в Закона за растенията залагат нови и оптимизират съществуващите административно-наказателни разпоредби и санкции при констатирани нарушения.